etbselblag.gabo.pl - Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Piątek, 16 Kwiecień 2021 r.
Poprzednia
Nastepna
Rozmiar tekstu A A A

ETBS / O nas

1) Dane podmiotu

Nazwa: Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Żyrardowska 51/2

Numer REGON: 170334692

Numer NIP: 578-16-84-503

Numer KRS: 0000103406 Sąd Rejonowy w Olsztynie,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego


Podstawa utworzenia:

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu 

nr XVII/303/96

Data utworzenia: 30 kwietnia 1996 r.

Data rejestracji: 25 września 1996 r. Sąd Rejonowy 

w Elblągu V Wydział Gospodarczy 

księga rejestru handlowego RHB 1150

Czas, na jaki została utworzona Spółka:

nieoznaczony


Oznaczenie formy 

prawnej : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnik : Gmina Miasto Elbląg - 100% udziałów

Ilość udziałów : 17.505

Wysokość kapitału zakładowego : 17.505.000 zł


2) Podstawa działalności.

Umowa Spółki zatwierdzona przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Decyzją Nr 27/11-TBS/96 dnia 28.08.1996 r. na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.08.1996 r. - repetorium A nr 4543/1996, sporządzonego przez Notariusza Barbarę Malitkę.


3) Przedmiot działalności.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 

2. Spółka może również: 

1) nabywać budynki mieszkalne
2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
3) wynajmować lokale uzytkowe znajdujące się budynkach Spółki, 
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spólki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budnyków mieszkalnych.
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: 

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, 
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 jest: 

1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
2) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
3) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z,
4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
6) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
7) przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z

4) Organy Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Elbląga

2. Rada Nadzorcza - 3 członków

Przewodniczący                            - Wiesław Drożdżyński

Zastępca Przewodniczącego          - Tadeusz Malinowski

Sekretarz                                      - Wojciech Rudnicki

3. Zarząd - jednoosobowy

 Prezes Zarządu                             - Agnieszka Nowińska

 Prokurent                                      - Anna Wojteczek


5) Kompetencje organów Spółki.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawdozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

podejmowanie uchwał o podziale zysku na działalnośc określoną w § 6 mowy Spółki albo pokryciu straty, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy,

podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawie szkód wyrządzonych przy związywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu nieruchomości należących do Spółki oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,

powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,

podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

powoływanie i odwoływanie komisji rozpatrującej wniosku o wynajęcie mieszkań,

ustalanie regulaminu i porządku obrad zgromadzenia wspólników,

zatwierdzenie wystąpień o kredyt do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych kredytodawców,

podejmowanie uchwał w sprawie korzystania z funduszu inwestycyjnego,

podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości,

podejmowanie innych uchwał stanowiących, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 4 usta. 2 umowy spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Ustalanie wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

bada i dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

bada i dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

analizuje i dokonuje oceny wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku na działalność określoną w § 6 umowy Spółki albo pokrycia straty, wysokości odpisów na fundusze, itp.

składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny spraw wymienionych w ust. a, b, c

przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, stosownie do postanowienia § 25 ust. 3 i 4 umowy spółki,

powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki

nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki,

wskazywanie nabywcy udziałów przeznaczonych do zbycia i udzielanie zgody na przeniesienie udziałów na osoby trzecie, zgodnie z postanowieniami § 21 umowy spółki,

opracowywanie tekstu jednolitego umowy spółki,

uchwalanie wieloletnich programów rozwoju

wybór biegłego rewidenta,

zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,

zatwierdzanie struktury i organizacji pracy,

zatwierdzanie zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Spółki.

Zarząd - kierowanie działalnością i reprezentacja podmiotu.

Sposób reprezentacji podmiotu:

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu - jednoosobowo lub prokurent, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.

 

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o. o, 82-300 Elbląg ul. Żyrardowska 51/2, tel. (55) 618-65-00
Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością autorów oraz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bez zgody nie mogą być używane, powielane, w myśl ustawy o ochronie praw autorskich, oraz właśności intelektualnej. Projekt, realizacja i hosting - Agencja Reklamowa GABO s.c. - 2011r.