etbselblag.gabo.pl - Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Piątek, 16 Kwiecień 2021 r.
Poprzednia
Nastepna
Rozmiar tekstu A A A

Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO

 

 

Przedmiot ogłoszenia: Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych  wielorodzinnych.

 

Organizator: Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o

Adres:         Żyrardowska 51/2 82-300 Elbląg

Telefon:      Tel: 055 618 65 00;

E-mail:         etbselblag@wp.pl

Opis:          Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność    Elbląskiego TBS Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).        

 Opis przedmiotu zamówienia:

             Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 - letnich przeglądów technicznych budowlanych i elektrycznych dla 5 budynków mieszkalnych stanowiących własność Elbląskiego TBS Sp. z o.o. o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) w następującym zakresie:

- część ogólnobudowlana - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

- część elektryczna - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- sporządzenie ,,Protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku" odrębnie dla każdego budynku.

Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Elblągu  przy ul. Żyrardowskiej 51/2 do dnia 15.05.2019r. do godz. 10.30. Potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem jakim została oznakowana - wydawane będzie wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji

Pięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Elbląskiego TBS Sp. z o.o. położonych w Elblągu:

- ul. Nowodworska 2 – bez części elektrycznej

- ul. Nowodworska 11a,

- ul. Nowodworska 11b,

- ul. Żyrardowska 53  – bez części elektrycznej,

- ul. Ogólna 1m

Wymagania Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 1 przegląd techniczny budowlany obejmujący sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz przeglądem technicznym elektrycznym obejmującym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów o wartości co najmniej 3.000 zł netto .

-          dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
 co najmniej 1  osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub           odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) uprawniające do kontrolowania stanu technicznego budynków z uprawnieniami bez ograniczeń,
 a także osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) uprawniające do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych – czyli posiadającą kwalifikacje kategorii „D”.

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wymogami Specyfikacji istotnych warunków  

 zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną    ofertę.  Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i    parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu, z opisanym przedmiotem    zamówienia, opatrzonym nazwą , siedzibą i numerem telefonu Wykonawcy.

 

Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 Jedynym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie  cena. Cena – waga 100 %

 

 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci  przekazują w formie pisemnej (pocztą lub e-mail).

 Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

Oferenci mogą się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapisów w SIWZ.

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia oraz zapisami SIWZ udziela p. Marek Panimasz 

tel.600 838 553

Załączniki:

 

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o. o, 82-300 Elbląg ul. Żyrardowska 51/2, tel. (55) 618-65-00
Wszystkie materiały zawarte na stronie są własnością autorów oraz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bez zgody nie mogą być używane, powielane, w myśl ustawy o ochronie praw autorskich, oraz właśności intelektualnej. Projekt, realizacja i hosting - Agencja Reklamowa GABO s.c. - 2011r.